Tính năng Board Cutout

[Tính năng Board Cutout]
Khi muốn cắt khoét một vùng bất kỳ trong bo mạch thì các bạn sử dụng tính năng Board Cutout, có 2 phương pháp để thực hiện điều này. Một là sử dụng Define Board Cutout (phím tắt D-S-C), hai là sử dụng Create Board Cutout from Selected Primitives (phím tắt T-V-B). Các bạn tìm hiểu hai tính năng này thêm ở trên internet nhé, nó rất hữu ích đó!

2

Sử dụng Create Board Cutout from Selected Primitives (phím tắt T-V-B)

3

Sử dụng Define Board Cutout (phím tắt D-S-C)

4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.