Dự án MỞ số 01

Thiết kế h thng điu khin thiết b đin qua internet

s dng đin thoi thông minh

Cập nhật tài liệu của dự án tai đây:

https://drive.google.com/open?id=1GR2TzaAcNHp6g63kb359xVPY5JkcCskx

YÊU CU:

1. S dng ngun vào là 220VAC (gi ý: dùng module sau: http://tme.vn/Product.aspx?id=1964#page=pro_info, sau đó dùng thêm IC NCP1117ST33T3G h áp xung còn 3V3 cung cp cho ESP8266)

2. Có kh năng kết ni wifi vi module ESP8266 (https://hshop.vn/products/mach-thu-phat-wifi-soc-esp8266-v12)

3. Có kh năng np đưc chương trình t máy tính (nhúng thêm module USB-UART), tham kho

mo1

4. Có kh năng điu khin thiết b đin 220V, ti lên ti 30A vi role sau

https://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-potter-brumfield-relays/T9AS1D12-5/PB1014-ND/1095335

Mch tham kho:

mo2

5. S dng đin thoi thông minh đ điu khin thiết b qua internet

Gi ý các bn có th s dng app có sn là Blynk – IoT for Arduino, ESP8266/32″

Screenshot_27

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=en&fbclid=IwAR163T6rjSMBPN9gbGHuI6yw2yNdF2fX6WVNX5_i9tJINAYDEZFSBfoo8JA>

One thought on “Dự án MỞ số 01

  1. Khi thiết kế phần nạp cho ESP8266 các bạn cần chú ý điểm sau nhé:
    “1. On every boot/reset/wakeup, GPIO15 MUST keep LOW, GPIO2 MUST keep HIGH.
    2. GPIO0 HIGH ->RUN MODE, LOW -> FLASH MODE.”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.