Hình ảnh

Thông tin sản phẩm

  • Nguồn nuôi pin 3.7V 250mAh, dùng trong 150 ngày
  • Bình thường ở chế độ Deep Sleep Mode
  • Khi bấm nút: Send request tới một URL được cài đặt trước

Tài liệu đi kèm

  • Code mẫu kết nối WiFi, send request tới một địa chỉ URL