Video: Chỉnh sửa Footprint cho một hoặc nhiều linh kiện từ mạch nguyên lý

Video: Thiết lập Layer Set trong ẩn hiện nhóm nhiều layer

Video: Cập nhật linh kiện từ thư viện nguyên lý & Thiết lập Drill Pair cho VIA

Video: Ẩn hiện PinNumber và thông số một lúc cho nhiều linh kiện

Video: DIM trong highlight đối tượng & Thiết lập LayerSet trong ẩn hiện các nhóm nhiều layer

Video: Snap trong bắt dính đối tượng & Lệnh MOVE có khoảng cách

Video: Sử dụng Selection Fillter Routing trong cửa sổ Properties