Lập trình IoT cho ESP32 sử dụng ESP-IDF, Node-RED, MQTT đi từ cơ bản nhất

Đăng ký học hoặc mua video tại đây: https://elec2pcb.com/dang-ky/

Nhóm hỗ trợ giải đáp: https://www.facebook.com/groups/lap.trinh.elec2pcb

Người dạy (link facebook)

Chuẩn bị trước khi tham gia học

1.ESP-IDF Windows Installer (tải tại đây)

2.Soạn thảo code: Phần mềm Visual Studio Code (tải tại đây)

3.Soạn thảo code: Sublime Text (tải tại đây)

4.Driver cho KIT chứa chip CP2102 (tải tại đây)

5.Driver cho KIT chứa chip CH340 (tải tại đây)

6. Kênh video cập nhật bài học (tải tại đây)

7. Slide bài học phần 1 (tải tại đây)

8. Tra cứu thư viện (tải tại đây)

9. Technical Reference Manual (tải tại đây)

Nội dung bài học số 1 này đã được ghi lại thành video các bạn có thể xem ở đây nhé!

Trích dẫn một số nội dung bài học (Sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm)

PHẦN 1 – Lập trình IoT cơ bản với ESP32 dùng ESP-IDF, Node-RED, MQTT

Bài học số 1 – ESP-IDF: Hướng dẫn cài ESP-IDF và chạy dự án đầu tiên bài Blink LED (Trích dẫn https://youtu.be/BCVQtz5f8eE)

Có thể trích xuất nội dung bài học này gồm 4 phần như sau:

1.Giới thiệu ESP32 DEVKIT V1 – DOIT

2.Hướng dẫn cài đặt ESP-IDF

3.Tạo một dự án đầu tiên với ESP-IDF

4.Một số lệnh thường dùng: Menuconfig, Build, Flash, fullclean

Bài học số 2 – ESP-IDF: Tìm hiểu về Timer Group trên ESP32 và hướng dẫn GIT trong Visual Studio Code (Trích dẫn https://youtu.be/3PTQybZcY4k)

Bài học số 3 – ESP-IDF: Sử dụng Free RTOS nhấp nháy LED và một số ví dụ Multi-Task (Trích dẫn https://youtu.be/nO6XoJ6N_uo)

Bài học số 4 – ESP-IDF: Kết nối WiFi – WiFi Station + Lấy thông tin thời tiết từ Internet (Trích dẫn https://youtu.be/dga3AKIVgRo)

Bài học số 5 – ESP-IDF: HTTP GET – ESP32 gửi data đọc được từ cảm biến lên ThingSpeak để vẽ biểu đồ theo thời gian thực (Trích dẫn https://youtu.be/7VE_8f10AjE)

Bài học số 6 – ESP-IDF: CLOUD MQTT – MQTT Broker

Bài học số 7 – ESP-IDF: Interrupt + Button + ADC (analog Sensor) + MQTT

Bài học số 8 – ESP-IDF: PWM + Touch Pin + WiFi AP Mode + Webserver

Bài học số 9 – ESP-IDF:  Internal Temperature Sensor (ESP32S2/ESP32C2) + Uart Events

Bài học số 10 – ESP-IDF: BLE + Lưu trữ vào Flash

Bài học số 11 – ESP-IDF: OTA Remote Firmware Update

Bài học số 12 – ESP-IDF: ESP32 gửi và đọc dữ liệu với Firebase Cloud (Trích dẫn https://youtu.be/7OK1JC4JPCI)

Bài học số 13 – Node-RED: ESP32 điều khiển và giám sát thiết bị dùng Node-RED trên PC Server qua MQTT (Trích dẫn https://youtu.be/uSzGRbUNvAw)

Bài học số 14 – Node-RED: Node-RED trên Raspberry Server, ESP32 điều khiển và giám sát thiết bị qua MQTT

Bài học số 15 – Node-RED: Kết nối Node-RED với Google Firebase, tạo trang Login và đưa locallhost ra internet

PHẦN 2 – Lập trình IoT nâng cao với MySQL Database – PHP

Bài học số 01 – MySQL-PHP: Hướng dẫn cài đặt và tạo Database với phpMyAdmin, cài đặt localhost với XAMPP

Bài học số 02 – MySQL-PHP: Cơ bản về lập trình PHP và SQL Query

Bài học số 03 – MySQL-PHP: Nhập dữ liệu vào MySQL và truy xuất từ ESP32

Bài học số 04 – MySQL-PHP: Nhập dữ liệu vào MySQL và truy xuất từ trang web PHP

1. Giới thiệu ESP32 DEVKIT V1 – DOIT

Bên trong KIT ESP32 DEV KIT V1 – DOIT là một module ESP32 WROOM (Chứa ESP32, Flash, Anten, và linh kiện phụ trợ)

ESP32 I/O Pad Power Sources (QFN 6*6, Top View)

Sơ đồ chân ra của ESP32 DEVKIT V1 – DOIT như sau:

2. Hướng dẫn cài đặt ESP-IDF

3. Tạo một dự án mẫu đầu tiên với ESP-IDF

Các bạn xem video hướng dẫn ở đây nhé!

4. Một số lệnh thường dùng

Một số bài học tiếp theo mà các bạn có thể quan tâm:

Đừng quên theo dõi kênh video để có bài học mới các bạn nha!

https://www.youtube.com/channel/UC7b10JGIt5MlQKRLBMHR3eA/playlists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.